Комунальний заклад
"ТЕРИТОРІЯ ДОБРА"

Програма розвитку 2019

                                                                                     ПОГОДЖЕНО

                                                                           Голова Рівненської                                                                                 обласної ради

                                                                           ____________________

                                                                           Олександр ДАНИЛЬЧУК

                                                                           «__»_______________ 2019

 

 

 

 

 

Програма розвитку

комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр»

Рівненської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткі відомості про заклад

№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Ясининицький  навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради

2

Адреса, телефон, email, сайт

35336  вул. Садова,51 а. Ясининичі Рівненський р-н

jasin18@ukr.net

тел. 671560, 671561

сайт

http://jasininnrc.communal.rv.ua

3

Імя, прізвище директора

Олександр Оксимчук

4

Кількість вихованців

51

5

Кількість груп:

7

        дошкільні групи

2

        класи

5

7

Режим роботи закладу

круглодобово

8

Мова навчання

українська

9

Всього працівників. Із них:

76

 

            педагогічний персонал

33

 

         обслуговуючий персонал

43

 

Аналіз результатів діяльності закладу за попередній рік.

Позитивні та негативні тенденції

 

     В Ясининицькому навчально-реабілітаційному центрі освітня та корекційно-відновлювальна робота здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитинства», Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами,  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Статуту закладу,типових навчальних планів, програм,інструктивно-методичних матеріалів.

      У 2018-2019 навчальному році в закладі функціонували:

-         середня дошкільна група;

-         старша дошкільна група;

-         3 класи (1-й, 2-й, 3-й).

     Комплектування груп проводилось з урахуванням віку дітей, індивідуальних  потреб та типу програми, визначеною результатами обстеження ІРЦ. Мовою навчання для всі груп і класів є українська.

      Ясининицький навчально-реабілітаційний центр повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Кількість педагогічних працівників-28. Всі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту,    15 – спеціальну дефектологічну (53,6%).

      У 2018-2019 навчальному році діяльність педагогічного колективу закладу спрямовувалась на:

–       створення належних умов для розвитку, реабілітації та соціалізації кожної дитини, відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей;                                                                                                            

–       формування необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують готовність до життя в демократичному суспільстві;

–       організації  ігрової діяльності дітей дошкільного віку, ролі гри в розвитку пізнавальної активності дитини з інтелектуальними порушеннями;                                                                                                                 

–       фізичному вихованню як одному із основних компонентів гармонійного розвитку особистості;

–       розвитку сенсорних процесів у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку;

–       підвищення рівня методичної роботи, фахового рівня педпрацівників закладу, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, збереження та зміцнення їх здоров’я та успішної соціалізації, формування в дітей певних життєвих компетентностей.

 

Проблематика попереднього року.

Опис результатів вирішення цих проблем

 

       У 2018-2019 навчальному році колектив продовжував працювати над проблемно-методичною темою «Активізація пізнавальної діяльності, формування мовленнєво-комунікативної компетентності як складової соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами».

      Провідною формою методичної роботи в закладі є методичні об’єднання, які забезпечують удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності педагога, удосконалення методики проведення уроків, занять, самопідготовки, режимних моментів, виховних та позакласних заходів.

      Протягом року працювало два методичних об’єднання:

-         методичне об’єднання корекційних педагогів (керівник Приходько С.Д.);

-         методичне об’єднання вихователів (керівник Шадюк І.М.).

      Робота методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теоретичний матеріал поєднували з практичною діяльністю, ділилися досвідом роботи, вивчали новинки корекційної педагогіки. Засідання методичного об’єднання проходили у формі взаємовідвідування уроків, занять, режимних моментів, позаурочних заходів, семінарів, педагогічних читань, тренінгів, дискусій.

     Однією з провідних форм методичної роботи закладу є педагогічна рада.  При визначенні змісту роботи педради, обиралися насамперед ті питання, які цікавлять увесь педколектив і колегіальне вирішення яких сприяє формуванню атмосфери творчого пошуку, удосконалення якості освітнього та корекційно- розвивального процесів. Практикували проведення педагогічних рад в різних формах.

         Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалась у формі курсової перепідготовки, обміну досвідом на методичних об’єднаннях, педрадах, спецсемінарах, тренінгах, вивчення інновацій у спеціальній освіті. Курсову перепідготовку педагоги проходили в РОІППО.     

       Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 « Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого  Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року №1255/18550 та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473.

      В 2018-2019 році  при організації методичної роботи необхідно приділялося достатньо уваги самоосвітній діяльності педагогічних працівників, що дає змогу ефективно підвищувати  професійний рівень педагога в період між проходженням курсової перепідготовки.

      Робота педагогічного колективу спрямована на всебічний розвиток дітей з особливими потребами. У роботі з дітьми пріоритетним є формування у них пізнавальної діяльності, комунікативної та соціальної компетентності. Усі напрямки освітньої та корекційно-розвивальної  роботи  відображені в планах вчителів, вихователів, корекційних педагогів і реалізувались через уроки, заняття, виховні заходи, свята та дитячі ранки  тощо.

      Багато уваги приділялось організації дозвілля та відпочинку школярів. Позаурочна  освітня діяльність спрямована на задоволення потреб і запитів дітей. Кожен день є тематичним, вихователі розробляють і проводять з дітьми бесіди, виховні години, розваги, свята. Виховним центром закладу є кімната народознавства, що дає змогу залучати дітей до соціокультурних цінностей, виховання любові до свого народу, патріотизму. У кожній групі оформлені куточки національної символіки.

     На основі Типових навчальних планів для дітей з вадами інтелектуального розвитку було розроблено освітню програму закладу, складений робочий навчальний план, де конкретизована варіативна складова із врахуванням особливостей вад розвитку та індивідуальних потреб учнів. Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти закладу: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог,  вчитель ритміки, вчитель-реабілітолог, інструктор з фізкультури та медсестра ЛФК. Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.

     Режимом функціонування нашого закладу передбачено проведення корекційних  занять в першу та другу половину дня.

      Корекційно-розвиткова робота для учнів з інтелектуальними порушеннями спрямована на:

1)    формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекцію всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та соціальній реабілітації дітей;

2)    розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення;

3)    корекцію та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку.

З учнями, які мають інтелектуальні порушення помірного і важкого ступенів,

Корекційно – розвиткова  робота направлена на формування навичок життєдіяльності в соціальному середовищі, що забезпечується розв’язанням наступних завдань:

1)    соціальна адаптація;

2)    корекція порушень розвитку;

3)    загальний фізичний розвиток у відповідності з можливостями дитини.

     Усі напрямки освітньої діяльності відображені в планах вчителів, вихователів, корекційних педагогів і реалізуються через уроки, заняття,   виховні заходи, індивідуальну корекційну роботу.

Педагоги закладу – активні учасники семінарів, конференцій, які проводяться для працівників інтернатних закладів області.

     У закладі функціонує психолого-педагогічний консиліум який проводить обстеження психічного розвитку дітей, їх пізнавальних можливостей, надає рекомендації щодо навчання за індивідуальною програмою та комплектування навчальних груп з урахуванням психофізіологічного розвитку кожної дитини, вивчає динаміку розвитку вихованців.

  Питання щодо роботи з батьками є актуальним на часі і потребує посиленої уваги. Потребує посиленої уваги налагодження тісної співпраці педагогів з батьками вихованців, активніше залучення їх до різних форм роботи.

      Поряд з позитивним необхідно звернути увагу і на проблеми, які виникають під час освітньої та корекційно-розвиткової роботи протягом навчального року, а саме: 1) подолання вад звуковимови у дітей із збереженим мовленням;  2) проблема наступності дошкільної та початкової освіти; 3) урізноманітнення форм та методів організації освітнього процесу.

      Контрольно- аналітична діяльність відповідала завданням річного плану роботи. Матеріали вивчення стану освітнього, корекційно-розвиткового процесу узагальнені за підсумками контролю: довідки з аналізом і пропозиціями, накази по навчально-реабілітаційному центру.

       В Ясининицькому НРЦ працює оснащений медичний блок, у якому дітям надається стаціонарна, догоспітальна, ургентна допомога. Медичний блок має такі кабінети: кабінет медсестри, медичний ізолятор, в якому є дві кімнати  на два ліжко місця кожна, кімната для прийому їжі, ванна кімната, маніпуляційний кабінет. Медичний кабінет оснащений ростоміром, вагою, тонометром, шпателями, ультразвуковим небулайзером, паровим інгалятором, тощо. Спонсорами був подарований апарат для виготовлення кисневих коктейлів, що дасть змогу готувати дітям смачні і корисні коктейлі з кисневою пінкою.

      В достатній кількості заклад забезпечений медикаментами, перев’язочним матеріалом.    

      Двічі упродовж року вихованці проходять поглиблений медичний огляд спеціалістами РОДКЛ. Проводяться лабораторні дослідження, планові обстеження дітей на гельмітоз. За планом проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку.

      За результатами медичного огляду, лабораторних досліджень проводиться оцінка фізичного розвитку дітей, визначається група здоров’я та група по фізкультурі, при необхідності проводиться лікування дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Медичні працівники в міру своїх повноважень контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень, майданчиків. Здійснюють контроль за станом здоров’я , нервово-психічного та фізичного розвитку дітей, проводять аналіз захворюваності дітей. Всі дані про захворювання фіксуються в картці дитини.

      У закладі встановлено 4 разове харчування, наявні меню-вивіски, графіки харчування дітей, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування дітей, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування. Контроль за якістю продуктів, що швидко псуються, відображається в спеціальному журналі, а бракераж готової продукції здійснюється  дієтсестрою, комірником, кухарем, директором закладу. Харчування дітей постійно контролюється адміністрацією, медичним персоналом, представниками Держпродспоживслужби.

      Всі працівники центру проходять обов’язків медичний огляд, згідно вимог МОЗ України, мають особисті медичні книжки.

       Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не було.

      

Визначення проблем, на розвязання яких спрямована програма. Пріоритетність їх вирішення.

 

      Науково-методична проблема центру: «Формування життєвої компетентності на основі використання компенсаторних можливостей дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими розладами мовлення через корекційну спрямованість освітнього процесу».

 

Етапи роботи над науково-методичною проблемою:

№з/п

Етапи

Термін

Зміст роботи

1.

Теоретичний

Вивчення теорії, методики інновацій в спеціальній освіті.

2019/2020

Створення умов для впровадження ефективних технологій для розвитку і успішної соціолізації кожної особистості.

2.

Аналітичний

Ознайомлення з нормативною базою, досвідом педагогів-новаторів.

2020/2021

Пошук, розвиток і стимулювання позитивної внутрішньої мотивації учасників освітнього процесу, провідної ідеї підвищення навчання і виховання.

3.

Практичний

Вивчення стану роботи педагогів щодо формування життєвої компетентності вихованців на всіх етапах навчання, використання педагогами закладу ефективних корекційних методик .

2021/2022

Перехід від стратегії формування до стратегії розвитку життєвих компетентностей у процесі використання ефективних технологій і методик.

4.

Систематизаційний

Оформлення матеріалів практичного досвіду навчально-реабілітаційного закладу з питань навчання і виховання, участі педагогів в конкурсах, виставках педагогічних технологій

2022/2023

Формування внутрішньої культури, творення філософії навчально-реабілітаційного закладу як спосіб створення середовища якості різних рівнів освітнього процесу.

5.

Підсумковий

Підбиття підсумків роботи за всіманапрямами діяльності педагогічного колективу навчально-реабілітаційного центру.

2023/2024

Побудова відкритої системи, що забезпечує кожному з учасників освітнього процесу власну траекторію самоосвіти і саморозвитку.

 

 

Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблем

 

Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми закладу, педагогічний колектив визначив наступні завдання на 2019/2020 н.р.

1. Спрямувати освітню, корекційну діяльність на розвиток мовленнєво - комунікативної, соціальної компетентності дітей з особливими освітніми потребами.

2. Продовжувати роботу щодо формування основ здорового способу життя у дітей із складними порушеннями розвитку.

3. Забезпечити освітній простір для учнів 1 класу, 2-х класів згідно вимог НУШ.

4. Розпочати роботу над новою науково-методичною проблемою           «Формування життєвої компетентності на основі використання компенсаторних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення».

5. Працювати над підвищенням результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми.

    6. Підвищувати якість організації виховної роботи з учнями.

    7. Півищувати рівень методичної роботи в закладі, самоосвітньої  діяльності педагогічних працівників.

    8. Приймати активну участь у проведенні практичних семінарів для корекційних педагогів області, що організовуються РОІППО.

 

 

Основні напрямки розвитку закладу. Завдання та заходи його розвитку

 

Перший етап – підготовчий (2019-2020 роки)

Мета – створення проектів, які б виконували ґрунтовну роль щодо виконання програми.

Завдання:

1. Проведення моніторингу всіх систем роботи центру.

2. Затвердження проектів.

Зміст діяльності на першому етапі: планується комплексна діагностика всіх учасників освітнього процесу для визначення повної структури дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети і забезпечення для цього умов, введення продуктивних технологій, створення передумов, які сприяють розвитку інноваційної діяльності, розробка освітніх проектів, узагальнення результатів І етапу реалізації програми.

Другий етап – основний ( 2020 - 2023 роки)

Мета - організація планомірної роботи з необхідного ресурсного забезпечення для ефективної реалізації програми розвитку центру.

Завдання:

1.Реалізувати нові освітні програми, спрямовані на формування ключових компетенцій учнів.

2.Запровадити оновлену систему корекційної освіти учнів в центрі.

3.Ефективно використовувати сучасні технології навчання.

Зміст діяльності на другому етапі: планується реалізація всіх проектних заходів та максимальне досягнення кінцевих результатів програми, проведення моніторингу всіх пріоритетних напрямків діяльності.

Третій етап - узагальнюючий (2023- 2024роки)

Мета - аналіз досягнутих результатів та визначення перспективи подальшого розвитку центру.

Завдання:

Узагальнити досвід інноваційної діяльності центру  і рекомендувати його до застосування в подібних закладах освіти.

Зміст діяльності на третьому етапі: планується фіксування досягнутих результатів, узагальнення накопиченого досвіду з інноваційної діяльності центру.

 

 

Джерела та планові обсяги фінансування

 

         Джерелами фінансування являється надходження  коштів загального фонду, коштів отриманих від господарської діяльності, від благодійних внесків та дарунків, від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (допомога дітям інвалідам та інвалідам з дитинства ), інших надходжень спеціального фонду  обласного бюджету.

         Запланована потреба в коштах на 2020 рік в сумі   19393700грн:

 1. Оплата праці і нарахування  на заробітну плату     12025 000 грн.;
 2. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар            479000 грн.;
 3. Медикаменти та перев’язувальні матеріали             42000 грн.;
 4. Продукти харчування                                                1026000 грн.;
 5. Оплата послуг крім комунальних                             721500 грн.;
 6. Видатки на відрядження                                            31000 грн.;
 7. Оплата електроенергії                                                431000 грн.;
 8. Оплата природного газу                                            320000грн.:
 9. Оплата інших енергоносіїв                                        3200 грн.;
 10.  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  

                                                                                              642000 грн.;

 1. Капітальний ремонт   та реконструкція приміщень                    

                                                                                              3673000грн.

         Пріорітетним  завданням являється:

 1. Реконструкція  системи  автоматичної  пожежної  сигналізації  та  системи оповіщення  про  пожежу  на  суму   2951183грн.;                                                                                      
 2. Виготовити  проєктну  документацію  на  капітальний  ремонт   системи  опалення  на  суму  210815,00  грн.
 3. Виготовити проєктну  документацію  на  реконструкцію  приміщення  харчоблоку  на  суму  59900,00  грн.
 4. Виготовити проєктну  документацію  на  капітальний  ремонт  протирадіаційного  укриття  на  суму  61500,00  грн.
 5. Придбати систему  для  пом’якшення та  очищення   води  на  суму  16900,00  грн.
 6. Придбати  дві інтерактивні дошки  для  початкових  класів  нової  української  школи  на  суму  44000,00  грн.

         В перспективі  планується:

 1. Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в головному корпусі закладу на суму 2736000 грн. ( вікон 152 шт., вхідних дверей 16 шт.);
 2. Встановлення сонячних батарей на дах головного приміщення та приміщення басейну(12 шт.) на суму 720000 грн.
 3. Встановлення бак-акумулятора в системі опалення вартістю 50000 грн.

        

 

 

 

 

 

 

 

         Аналіз  результатів   діяльності  за 2018 р.

         Згідно кошторисних  призначень  на 2018 рік використання коштів  загального фонду  проведено згідно  кодів економічної класифікації:

№п/п

Код  економічної  класифікації

Назва  коду економічної класифікації

Сума,

Грн..

1

2111

Заробітна  плата

6253600,00

2

2120

Нарахування  на  заробітну плату

1371586,61

3

2210

Предмети, матеріали, обладнання  та  інвентар

247012,50

4

2220

Медикаменти  та перев’язувальні  засоби

27399,99

5

2230

Продукти  харчування

682681,03

6

2240

Оплата  послуг

97602,54

7

2250

Оплата  відрядних  витрат

28874,72

8

2273

Оплата   за  електроенергію

261145,99

9

2274

Оплата за  природний  газ

369281,00

10

2280

Інші  поточні  видатки

600,00

 

 

Всього

9339784,38

 

         Виділені  кошти    використані в повному  обсязі згідно  кошторисних призначень.

Надходження    коштів  спеціального  фонду  всього          

                                                                                              -  356853,37грн

в т.ч:.

від  отримання  благодійних  грантів  та  дарунків           - 284929,17грн

від підприємств,організацій  для    виконання  цільових  заходів (допомога дітям інвалідам та інвалідам з дитинства )                           - 71924,20 грн.

Проведено роботи:

–       по  замінені  світильників  на енергозберігаючі (загальний фонд)  115шт   на  суму  49644,00 грн. Економія  по  використані електроенергії  на  господарські  витрати  за  9  місяців 2019 р. в  порівнянні  за цей  період  2018 р. складає  4710  квт./год  на суму  13941,60 грн.;

–       встановлено  металопластикові  двері  на  пожежні  виходи  за  рахунок  коштів  благодійників  в  кількості  3 шт.  на суму  6300,00 грн.;

–       відремонтовано власними  силами дах головного приміщення та басейну закладу;

–       проведено поточні ремонти   в п’яти  дитячих групах приміщення головного корпусу власними силами;

–       збільшилась кількість вихованців порівняно з 2017 роком  із   38 до 50 осіб;

–       обладнано перший клас НУШ, закуплено меблі, ком’ютерну техніку, дидактичний матеріал на суму 39988 грн.

         а) закупівля сучасних меблів для класу  НУШ         - 7794 грн.;

         б)закупівля комп’ютерної техніки                             - 14867 грн.;

         в) закупівля  дидактичного матеріалу             - 15764 грн.;

         г)відрядні витрати (педагогічним працівникам )-1563 грн.

–       придбано корпорацією ББК «Україна» для початкових класів:

         а) дидактичного матеріалу  на суму 17000 грн.;

         б) м’які меблі( диван, м’які крісла) на суму 3000грн.;

         в) фотоапарат на суму 8000 грн.;

         г) килимове покриття на суму 8000 грн.

 

Основні результати реалізації програми

 

 1. Забезпечення гідних умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;
 2. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів);
 3. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
 4. Впровадження сучасних моделей управління (проектне, проектно-цільове, адаптивне тощо).
 5. Оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської діяльності.
 6. Використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією.