Комунальний заклад
"Ясининицький навчально-реабілітаційний Центр"

Робочий навчальний план

 

Схвалено                                                            Затверджую

на засіданні педагогічної ради                        Директор КЗ «Ясининицький   

Протокол № __                                                 навчально- реабілітаційний центр»  

від «___»_________ 2019 р.                             Рівненської обласної ради

                                                                           ____________Олександр Оксимчук

 

 

                                                                        

                                                                        

                                           

 

                        РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

                         комунального закладу

«Ясининицький навчально-реабілітаційний центр»

Рівненської обласної ради

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В комунальному закладі «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку -  інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення на 2019-2020 навчальний рік планується створити 1-й клас (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення), 2-А (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) та 2-Б 3-й, 4-й класи (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня в поєднанні з тяжкими порушеннями  мовлення), в яких навчатиметься орієнтовно 37 учнів. В закладі навчаються діти з інтелектуальними порушеннями легкого,  помірного та важкого ступеня. Всі учні потребують корекції тяжких порушень мовлення.

          Метою початкової освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями є особистісне становлення учнів, розвиток їхніх пізнавальних здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування  цінностей та розвиток самостійності, творчості, пізнавальної активності, що забезпечують їхню готовність до життя в демократичному суспільстві, продовження навчання в основній ланці школи.                 

       Робочий навчальний план для учнів 1 класу та 2-Б класу комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2019/2020 навчальний рік розроблений згідно Типової освітньої програми початкової  освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 26.07.2018р. №814 ( із змінами у додатки згідно наказу Міністерства освіти і науки  від 16.08.2018р. №917).    Для учнів 2-А класу – згідно Типової освітньої програми для учнів 2-го класу з інтелектуальними порушеннями, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 р. №917.  Для учнів         3-го і 4-го класів - згідно Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України      № 693 від 25.06.2018р.

      Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план  передбачає  реалізацію освітніх галузей базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні , обов’язкову для всіх спеціальних закладів загальної середньої освіти та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової.

       Години варіативної складової навчального плану використовуються на додаткові заняття:

1 клас – 1год. на предмет « Я досліджую світ», 1 год. на предмет «Предметно-практичне навчання », 2 год. на предмет «Альтернативна комунікація», 1 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування»;

2-А клас – 1 год. на предмет «Я досліджую світ»  та 1 год. на предмет «Соціально-побутове орієнтування»;

2-Б клас – 1 год. на предмет «Я досліджую світ», 1 год. на предмет «Предметно-практичне навчання»,  2 год. на предмет «Альтернативна комунікація», 2 год.на предмет «Соціально-побутове орієнтування»;

3 клас – 1 год. на  предмет «Формування навичок читання і письма» та 1 год. на  предмет «Психомоторний та сенсорний розвиток»;

4 клас – 1 год. на  предмет «Формування навичок читання і письма» та       1 год. на  предмет «Психомоторний та сенсорний розвиток».

 

     Зміст корекційно - розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується:                                                                                                         у  2-А класі (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня) через навчальні предмети: «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове орієнтування»;                                                                         у 1, 2-Б класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного і тяжкого ступеня)  через корекційно-розвиткові заняття: «Ритміка», «Логопедичні заняття», «Психомоторний та сенсорний розвиток», «Альтернативна комунікація»;                                                                                                                    у 3,4 класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного і тяжкого ступеня) через корекційно розвиткові заняття «Ритміка», «Логопедичні заняття», «Психомоторний та сенсорний розвиток».

      Для розвитку і подолання порушень мовлення (усного та писемного), дихання та голосу, попередження можливих вторинних розладів, навчальним планом передбачені корекційні заняття з розвитку мовлення  ( у 2 класі для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня у поєднанні з тяжкими вадами мовлення – 4 год. на тиждень та логопедичні заняття (у 1, 2-Б класах  для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими вадами мовлення – 2 год. на тиждень у кожному класі;    

        у 3, 4 класах для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та важкого ступеня у поєднанні з тяжкими вадами мовлення – 2 год. на тиждень у кожному класі).      

      Мета корекційно-розвиткової роботи для дітей з інтелектуальними порушеннями: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень.

      Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є: розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та соціальній реабілітації.

      У роботі з дітьми, які мають інтелектуальні порушення помірного та важкого ступеня, основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є соціальна адаптація, корекція порушень розвитку, загальний фізичний розвиток у відповідності з їх можливостями.

      Години корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження учнів.

      Повноцінність початкової освіти дітей з особливими освітніми потребами, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану.  

        Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти закладу: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог, вчитель фізичної культури, вчитель музичної культури.

      Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами у        2-А класі (для дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради  на 2019-2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

 Кількість годин

 на тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-А

Мовно-літературна

Українська мова і літературне читання

7

Математична

Математика

4

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

 

 

Я досліджую світ

 

 

 

 

4+1

 

 

 

  Технологічна

Трудове навчання

2

Інформатична

Мистецька

 

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 Усього:

22+1

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

Лікувальна фізкультура

1

 Ритміка

1

Соціально-побутове орієнтування

2+1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

 

-2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

21

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

32

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами             у 3, 4 класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) комунального закладу  «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2019-2020 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

       3

      4

Мова і література

Формування навичок читання і письма

4+1

4+1

Математика

Формування елементарних математичних уявлень

2

2

Природознавство  

Суспільствознавство  

Ознайомлення з навколишнім

2

2

Соціально-побутове орієнтування

4

4

Здоров’я і фізична культура

Лікувальна фізична культура (ЛФК)

2

2

Технології

Предметно-практична діяльність

4

4

Мистецтво

Розвиток  художньо -естетичних навичок

2

2

Разом:

 

20+1

20+1

Корекційно-розвиткові заняття

Ритміка

1

1

Логопедичні заняття

3

3

Психомоторний та сенсорний розвиток

3+1

3+1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

-2

-2

Гранично допустиме навчальне навантаження        ( без корекційно - розвиткових занять)

22

22

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

29

29

 

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу між навчальними предметами             у 1, 2-Б класах (для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) комунального закладу  «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради на 2019-2020 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

       1

      2-Б

Мовно-літературна

Формування навичок читання і письма

4

4

Математична

Формування елементарних математичних уявлень

2

2

Природнича 

Соціальна  і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Я досліджую світ

 

Соціально-побутове орієнтування

 3+1

 

2+1

3+1

 

2+2

Технологічна

Предметно-практичне навчання

2+1

2+1

Інформатична

Мистецька

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

2

Фізкультурна

Адаптивна фізична культура

3

3

Разом:

 

18+3

18+4

Корекційно-розвиткові заняття

Психомоторний та сенсорний розвиток

3

3

Логопедичні заняття

2

2

Ритміка

1

1

Альтернативна комунікація

2+2

2+2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

-5

-6

Гранично допустиме навчальне навантаження        ( без корекційно - розвиткових занять)

20

21

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових

31

32