СТАТУТ

 

 

 

 

 

 

             

            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

            Рішення Рівненської обласної ради

            від 25 жовтня 2013 року №1019

            Голова Рівненської обласної ради                                    

            _________________   Ю.С. Кічатий

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

«ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ясининичі – 2013

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Ясининицький НРЦ).

Ясининицький НРЦ є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Ясининицький НРЦ є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради, який був реорганізований рішенням Рівненської обласної ради від 05.12.2008 №1040.

1.2. Власником  Ясининицького НРЦ є територіальні  громади  сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

1.3.     Ясининицький НРЦ керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом та погодженими планами роботи.

1.4. Ясининицький НРЦ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Центр набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Ясининицького НРЦ здійснює уповноважений Власником орган управління.

1.6. За своїм правовим статусом Ясининицький НРЦ є комунальним закладом та повністю утримується за рахунок обласного  бюджету.

1.7. При виконанні покладених на нього завдань Ясининицький НРЦ може використовувати власні надходження, отримані відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Ясининицький НРЦ самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.9. Ясининицький НРЦ не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов’язаннями Центру.

1.10. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Ясининицького НРЦ. Ясининицький НРЦ не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.11. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Ясининицький НРЦ має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.12. Найменування Ясининицького НРЦ:

- повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСИНИНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ;

- скорочене: ЯСИНИНИЦЬКИЙ НРЦ 

1.13. Юридична адреса: 35336, вул. Садова, 51а, с. Ясининичі, Рівненський район, Рівненська область. 

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

2.1.         Ясининицький НРЦ створений з метою реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграції в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

2.2. Ясининицький НРЦ є багатопрофільним, зокрема:

для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні із розумовою відсталістю;

для дітей, які мають вади зору у поєднанні із розумовою відсталістю.

2.3. Основним завданням Ясининицького НРЦ є:

         забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

         формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

         забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

         надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

         надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

2.4.  Предметом діяльності Ясининицького НРЦ є надання освітніх послуг.

2.5.   Ясининицький НРЦ може здійснювати за дорученням Власника або уповноваженого Власником органу управління інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.6. Ясининицький НРЦ може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.7. Ясининицький НРЦ формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених з уповноваженим Власником органом управління, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Ясининицький НРЦ завдань, зобов’язань Ясининицький НРЦ має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 

  1. СТРУКТУРА ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ, СТРОКИ НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ, УТРИМАННЯ ДІТЕЙ У ЯСИНИНИЦЬКОМУ НРЦ

 

3.1.         Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Ясининицькому НРЦ визначаються:

-           гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;

-           створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

-           здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

3.2.         Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування і яким не призначений опікун (піклувальник), перебувають в Ясининицькому НРЦ на повному державному забезпеченні.

3.3.    Діти-інваліди з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції на час перебування в Ясининицькому НРЦ.

3.4.    Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Ясининицькому НРЦ здійснюється в установленому порядку.

3.5.    Структурними підрозділами Ясининицького НРЦ є:

-           дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи цілодобового (п’ятиденного) перебування для дітей віком від 3 до 6 (7) років. У  дошкільному  відділені функціонують чергові групи у вихідні та святкові дні. Допускається перевищення віку дітей на 1-2 роки;

-        спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку I ступеня, де передбачається цілодобове перебування учнів.

-        реабілітаційне відділення Ясининицького НРЦ включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

 До Ясининицького НРЦ  приймаються розумово відсталі діти у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення, вадами опорно-рухового апарату у поєднанні із розумовою відсталістю та діти, які мають вади зору у поєднанні із розумовою відсталістю.

3.6.    Гранична норма наповнюваності класів та груп визначається чинним законодавством.

3.7.     Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Ясининицького НРЦ є одноступеневою: І ступінь – початкова школа (Підготовчий, 1-4 класи).

3.8.    За заявами батьків діти можуть лише навчатися у спеціальній школі-інтернаті без проживання в ній.

3.9.          На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці, які перебувають на утриманні в Ясининицькому НРЦ, можуть проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав.

3.10.    Діяльність реабілітаційного відділення Ясининицького НРЦ  спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

3.11.     Реабілітація в Ясининицькому НРЦ  носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими,                  медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

3.12.     Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Ясининицькому НРЦ, надаються безкоштовно.

3.13.    Діти, які отримують у Ясининицькому НРЦ лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

3.14.     Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, навчальним планом та програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, надаються відповідно до чинного законодавства за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

3.15.     Строки навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Ясининицького НРЦ встановлюються відповідно до чинного законодавства.

3.16.    Харчування дітей дошкільного віку та харчування учнів у спеціальній школі-інтернаті здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.17.    Під час перебування в Ясининицькому НРЦ вихованці утримуються за рахунок держави, відповідно до Закону України «Про освіту».

Плата з батьків за утримання дітей у Ясининицькому НРЦ не справляється.

3.18.    Забезпечення учнів (вихованців) Ясининицького НРЦ спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку  індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи,  технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення учні здійснюється відповідно до встановлених норм.

3.19. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Ясининицького НРЦ здійснюється відповідно до встановленого Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.

3.20. Структурні підрозділи Ясининицького НРЦ функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства, цього статуту та затверджуються директором Ясининицького НРЦ.

 

4.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

4.1. Класи та групи Ясининицького НРЦ комплектуються учнями (вихованцями) відповідно до його структури згідно з нормативами наповнюваності.

Класи та групи Ясининицького НРЦ комплектуються учнями та вихованцями з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

4.2. Направлення дітей здійснюється управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі - ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним строком на один навчальний рік, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини.

Після закінчення випробувального строку навчання ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.3.          Прийом дітей до Ясининицького НРЦ та формування нових груп у дошкільному відділенні та класів у спеціальній школі-інтернаті, переведення в інший клас або вікову групу проводяться до початку навчального року.

У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.4.          При зарахуванні дітей до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Центру допускається перевищення віку дітей, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів на 1-2 роки.

4.5.          Зарахування учнів (вихованців) до Ясининицького НРЦ проводиться наказом директора на підставі таких документів:

-            заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

-            направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;

-            копії свідоцтва про народження дитини;

-            висновку ПМПК;

-            висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

-            особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

-            індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

-            довідок про стан здоров’я дитини: медичної карти дитини                            (ф. №026/о);

-            витягу з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зскрібок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о); довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

4.6.     Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866.

4.7.    Документи, необхідні для зарахування дитини до Ясининицького НРЦ, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

4.8.    Протягом року проводяться засідання ПМПК (не рідше ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) Ясининицького НРЦ переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з органом управління освітою.

4.9.     За учнем (вихованцем) зберігається місце в Ясининицькому НРЦ у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Загальна тривалість канікул у школі (школі-інтернаті) протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.10.    Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Ясининицького НРЦ є:

-                епілепсія з частими епілептичними нападами;

-                стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

-                судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

-                тяжка розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

-                психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

-                психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

-                інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

-                бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

-                всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

-                туберкульоз;

-                відсутність у дітей навичок самообслуговування.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1. Навчально-виховний процес у Ясининицькому НРЦ здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

         5.2. Діяльність Ясининицького НРЦ здійснюється відповідно до робочого навчального плану, затвердженого управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

         Ясининицький НРЦ працює з постійним та змінним контингентами вихованців.

         Постійний контингент - це учні спеціальної школи-інтернату та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення.

         Змінний контингент - це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Ясининицькому НРЦ або в умовах сім’ї.

5.3.         Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

5.4.         Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником.

5.5.         Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснюється за адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

5.6.         Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

5.7.         Навчальний процес у Ясининицькому НРЦ здійснюється з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

5.8.         Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

5.9.         Випускники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, які закінчили школу I ступеня, отримують табель успішності.

5.10.    Учасниками навчально-виховного процесу є учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні та інші працівники Ясининицького НРЦ, батьки або особи, які їх замінюють.

5.11.    Педагогічними працівниками Ясининицького НРЦ можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

5.12.    Педагогічні працівники Ясининицького НРЦ підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється в установленому законом порядку.

 

  1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1.     Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого-педагогічну, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка відвідує (перебуває, навчається) Ясининицький НРЦ.

6.2.    Діяльність реабілітаційного відділення Ясининицького НРЦ спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Ясининицькому НРЦ носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації у Ясининицькому НРЦ здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

6.3.    Навчально-реабілітаційний процес здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

6.4.    Комплексна реабілітація в Ясининицькому НРЦ проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров’я відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

6.5.    Медична реабілітація у Ясининицькому НРЦ передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

6.6.    Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

6.7.    Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають  розумову відсталість, спрямована на корекцію основної вади - збереження та розвиток залишкового інтелекту. Особлива увага приділяється контролю за розвитком розумової функції, здійснення корекційно-розвиткової роботи відповідно до психологічних особливостей дітей.

Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.

6.8.    Лікувально-профілактична робота для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії, що використовуються на етапі раннього втручання, у системі соціально-педагогічних заходів для дітей раннього віку, які відстають у психічному розвитку; різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, робота з експресивною мовою, напрацювання вміння наслідувати інших, навчання грі іграшками відповідно до призначення, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).

6.9.    Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, спрямована на поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовних функцій, підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації.

Крім зазначених заходів, проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м'язів); масаж, лікувальна фізкультура, фізіобальнеокліматотерапія тощо.

6.10.  Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади зору у поєднанні з розумовою відсталістю, сліпоглухих ведеться за такими напрямами:

терапія загальних нервово-психічних відхилень;

медична корекція основного дефекту;

профілактика соматичних захворювань.

Також передбачаються консервативне, плеоптичне і плеопто-ортоптичне лікування; підбір оптичних засобів корекції, спеціальна лікувальна фізкультура; профілактика наслідків основного дефекту:

специфічна медикаментозна терапія, спрямована на запобігання декомпенсації стану хворого організму;

визначення зорових можливостей вихованців, особливостей сприймання наочно-дидактичного матеріалу;

дозування зорових та фізичних навантажень;

розробка комплексу вправ зорової гімнастики.

Медична корекція основного дефекту передбачає застосування під час занять відповідної оптичної апаратури.

6.11. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

6.12.  Медичні працівники Ясининицького НРЦ підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

6.13.  Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Ясининицького НРЦ, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

6.14. Психолого-педагогічна реабілітація у Ясининицькому НРЦ забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

 

7.  МАЙНО  ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

7.1. Майно Ясининицького НРЦ становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Ясининицького НРЦ.

7.2. Майно Ясининицького НРЦ є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і закріплюється за Ясининицьким НРЦ на праві оперативного управління.  

7.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Ясининицький НРЦ здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

7.3. Джерелами формування майна Ясининицького НРЦ є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

8.1. Ясининицький НРЦ зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

8.2. Ясининицький НРЦ не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

8.3.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4. Ясининицький НРЦ у своїй діяльності може співпрацювати з іншими  установами (закладами) у спосіб та в межах визначеними чинним законодавством України.

8.5.  Ясининицький НРЦ не має в своєму складі інших юридичних осіб.

8.6. Відносини Ясининицького НРЦ з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

8.7.  Ясининицький НРЦ має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами, за погодженням з Власником або уповноваженим ним органом управління.

8.8.   Ясининицький НРЦ, може відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

8.9. Ясининицький НРЦ повинен заздалегідь узгоджувати з уповноваженим Власником органом управління щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

8.10. Ясининицький НРЦ щорічно надає уповноваженому Власником органу управління звіт про виконання узгоджених з уповноваженим Власником органом управління планових завдань, у визначеному ним порядку.

8.11. Ясининицький НРЦ веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

8.12. Ясининицький НРЦ забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

8.13. Ясининицький НРЦ провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

8.14. Ясининицький НРЦ є неприбутковою організацією.

8.15. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Ясининицький НРЦ може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

ЯСИНИНИЦЬКИМ НРЦ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

9.1. Органом управління Ясининицьким НРЦ є Рівненська обласна рада тауповноважений нею орган.

9.2.  До компетенції Рівненської обласної ради належить:

- визначення основних напрямків діяльності Ясининицького НРЦ;

- затвердження та внесення змін до Статуту Ясининицького НРЦ;

- розпорядження  основними  засобами Ясининицького НРЦ;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Ясининицького НРЦ,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу.                 

9.3. До компетенції уповноваженого Власником органу належить:

9.3.1. визначення основних напрямів діяльності;

9.3.2. затвердження планів діяльності Ясининицького НРЦ і звітів про їх виконання;

9.3.3. визначення форм контролю за діяльністю Ясининицького НРЦ;

9.3.4. затвердження штатного розпису Ясининицького НРЦ. Якщо за умовами і обсягами роботи не можуть бути застосовані Типові штати, управління освіти і науки облдержадміністрації може за обґрунтованим поданням закладу вносити зміни, вводити додаткові штатні посади. При цьому порівняно до штатного нормативу може проводитися як збільшення, так і зменшення загальної кількості посад, а при відсутності Типових штатів штатний розпис формується в індивідуальному порядку;

         9.3.5. притягнення Керівника до дисциплінарної відповідальності, за винятком його звільнення, як вид дисциплінарного стягнення;

         9.3.6. погодження призначення керівників філій та представництв;

9.3.7.Ясининицький НРЦ визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за узгодженням з уповноваженим Власником органом управління.

9.3.8. затвердження кошторису Ясининицького НРЦ, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів;

9.3.9. контроль за організацією первинного обліку в Ясининицькому НРЦ, отримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;

9.3.10. участь в установленому порядку в проведенні державної акредитації Ясининицького НРЦ;

9.3.11. сприяння розвитку міжнародного співробітництва Ясининицького НРЦ та впровадження інвестиційних проектів;

9.3.12. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України щодо контролю за організацією роботи Ясининицького НРЦ.

 

Керівник Центру

9.4. Керівництво поточною діяльністю Ясининицького НРЦ здійснює Директор (надалі Керівник), який призначається управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за погодженням із власником або уповноваженим ним органом, який має вищу педагогічну (корекційну, дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів шляхом укладання контракту в установленому законом порядку.

9.5. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

9.6. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

9.7. Керівник підзвітний Власнику та уповноваженому Власником органу  з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Ясининицького НРЦ, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Ясининицького НРЦ відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

9.8. Керівник вирішує усі питання діяльності Ясининицького НРЦ, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

9.9. До компетенції Керівника відноситься:

9.9.1. забезпечення  Статутної діяльності Ясининицького НРЦ;

9.9.2. вирішення поточних питань роботи Ясининицького НРЦ;

9.9.3. вирішення кадрових питань;

9.9.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

9.9.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

9.9.6. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Ясининицького НРЦ;

9.9.7. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Ясининицького НРЦ;

9.9.8. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Ясининицького НРЦ;

9.9.9. має право першого підпису на фінансових документах;

9.9.10. розпоряджається коштами та майном Ясининицького НРЦ відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

9.9.11. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Ясининицького НРЦ згідно з чинним законодавством України;

9.9.12. затверджує положення про структурні підрозділи Ясининицького НРЦ, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

9.9.13. веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

9.9.14. накладає в установленому порядку дисциплінарні стягнення на працівників Ясининицького НРЦ;

9.9.15. зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Центру згідно вимог Кодексу законів про працю України;

9.9.16. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

9.9.17. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Ясининицького НРЦ;

5.9.18. несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Ясининицького НРЦ;

9.9.19. вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

9.10. при здійсненні діяльності Ясининицьким НРЦ Керівник забезпечує:

9.10.1. дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Ясининицького НРЦ;

9.10.2. організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Ясининицького НРЦ;

9.10.3. розробку структури та штатного розпису Ясининицького НРЦ та подає їх на затвердження в управління освіти і науки облдержадміністрації;

9.10.4. належний рівень побутових умов для перебування в Ясининицькому НРЦ;

9.10.5. виконання Ясининицьким НРЦ у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

9.11. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Ясининицького НРЦ та здійснює контроль за їх виконанням.

9.12. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Ясининицького НРЦ в межах чинного законодавства України.

9.13. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків.  А у разі відсутності особи, що  може виконувати обов'язки Керівника, його обов'язки виконує посадова особа визначена уповноваженим Власником органом управління.

9.14. Керівник та головний бухгалтер Ясининицького НРЦ несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

9.15.На вимогу Власника або уповноваженого Власником органу управління Ясининицький НРЦ у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

10.1. Трудовий колектив Ясининицького НРЦ складають фізичні особи, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

10.2. Трудовий   колектив Ясининицького НРЦ формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

10.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

10.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Ясининицького НРЦ, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Ясининицького НРЦ та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

10.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

10.6. Ясининицький НРЦ в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

 

 

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

11.1. Контроль за діяльністю Ясининицького НРЦ здійснює Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

11.2. Відносини Ясининицького НРЦ з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні   адміністрації»,  інших  нормативно-правових  актів  України,  які визначають компетенцію цих органів.

11.3.  На вимогу Власника, Ясининицький НРЦ зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯСИНИНИЦЬКОГО НРЦ

 

12.1. Діяльність Ясининицького НРЦ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Ясининицького НРЦ (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення  діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Ясининицького НРЦ може бути покладено на уповноважений орган управління Центру.                          

12.5. У разі злиття Ясининицького НРЦ з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

12.6. У разі приєднання Ясининицького НРЦ до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Ясининицького НРЦ - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

12.7. У разі поділу Ясининицького НРЦ, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

12.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Ясининицького НРЦ.

12.9. У разі перетворення Ясининицького НРЦ в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

12.10.  Ясининицький НРЦ може бути ліквідований:                                         

-  за рішенням Рівненської обласної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.11. Ясининицький НРЦ є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

13.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.